MEGJELENT A „VP6-7.2.1.1-20 HELYI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉST SZOLGÁLÓ PIACOK INFRASTRUKTURÁLIS- ÉS ESZKÖZ FEJLESZTÉSE” CÍMŰ FELHÍVÁS

Megjelent a vidéki térségekben működő települési önkormányzatok, települési nemzetiségi önkormányzatok és nonprofit szervezetek számára a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című felhívás

Kik pályázhatnak:

Vidéki térségekben működő települési önkormányzatok, települési nemzetiségi önkormányzatok és nonprofit szervezetek, akik rendelkeznek MVH ügyfél azonosító számmal.

 

Támogatható tevékenységek:

 • Kivitelezés:
  • Helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) felújítása, kialakítása, létrehozása
  • Fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása, létrehozása
  • Üzlethelyiségek felújítása, kialakítása, létrehozása
  • A mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzése
  • Szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és vízellátáshoz kapcsolódó hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése, kiépítése
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épületek tekintetében
  • Építési projektelemet tartalmazó beruházás esetén kötelező a komplex projektarányos akadálymentesítés a fejlesztéssel érintett épület/épületrész közforgalom előtt nyitva álló helyiségei tekintetében
 • Eszközbeszerzés (Kötelező - Önállóan támogatható)
  • Helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek működtetéséhez szükséges rögzített vagy mobil eszközök beszerzése (hűtőpultok, hűtők, láda- és rekeszmosó/fertőtlenítő gépek, zárható asztalok beszerzése)(Maximum 35 millió Forint)
  • A helyi termékértékesítő piachoz vagy vásártérhez kapcsolódó immateriális javak beszerzése, fejlesztése
 • Projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele (tervezés, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítása, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés)

Választható tevékenységek, maximum 5.000.000 Forintig:

 • Kültéri kézmosó és fertőtlenítő egységek felújítása, kialakítása, létrehozása

 

Választható tevékenységek, a projekt elszámolható költségének maximum 20%-ig:

 • Gépjármű beszerzése: funkcionálisan hűtő- és fagyasztó autó, áruszállító gépjárművek (kivéve személygépjármű, valamint mezőgazdasági erő- és munkagépek)
 • Food truck beszerzése
 • A területhez kapcsolódó út, járda, parkoló kialakítása (közvetlenül kapcsolódó helyrajzi számon is)
 • Parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása, kivéve egynyári és kétnyári növények beszerzése

 

Választható tevékenységek, a projekt maximum 10%-ig:

 • Szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása (amennyiben még nem áll rendelkezésre)
 • Használati térelemek (pl. köztéri pad, korlát, hulladékgyűjtő edény stb.) beszerzése
 • Vagyonvédelmet célzó beruházások (pl. kerítés, kamerarendszer stb.)
 • A projekthez közvetlenül kapcsolódó kerékpártároló kialakítása
 • A projekthez közvetlenül kapcsolódó infokommunikációs rendszerek beszerzése és kiépítése
 • Szociális és hatósági helyiségek kialakítása, felújítása (beleértve a vásárlói mosdókat is), technikai felszerelése

Támogatási kérelem benyújtási határideje:

 1. szakasz: 2020. november 2. – 2020. november 16.
 2. szakasz: 2021. február 3. – 2021. február 17.
 3. szakasz: 2021. április 6. – 2021. április 20.
 4. szakasz: 2021. június 3. – 2021. június 17.
 5. szakasz: 2021. augusztus 3. – 2021. augusztus 17.
 6. szakasz: 2021. október 4. – 2021. október 18.
 7. szakasz: 2021. december 3. – 2021. december 17.

 

Támogatás összege és intenzitása:

Támogatás összege maximum 100.000.000 Forint

Támogatás intenzitása területi elhelyezkedés és támogatást igénylő szervezeti formája alapján 75-95%.

Települési önkormányzat esetében:

A támogatás maximális összege

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település

 

nem besorolt

kedvezményezett

fejlesztendő

komplex programmal fejlesztendő

 

100 millió Ft

85%

90%

90%

95%

 

Kiválasztás és pontozási szempontok:

Standard kiválasztási eljárásrendben, pontozási szempontok alapján.

Pontozásoknál előnyt jelent:

 • Lakosságszám
 • Vásártér vagy helyi piac fejlesztés éves szinten meghatározott nyitva tartási ideje
 • Megvalósítandó választható tevékenység száma, higiéniai eszközök száma
 • Megújuló energiaforrás alkalmazása
 • Működési költségek biztosításának forrása
 • Újonnan teremtett munkahelyek száma (1 fő)
 • Beruházás elhelyezkedése (járási és települési szinten, vonatkozó Korm. rendeletek alapján)
 • Innovativitás (infokommunikációs fejlesztések; speciális-, bio-, öko élelmiszerek árusítása, termékkóstoltatások szervezése)

Kötelező vállalások, egyéb kiegészítő információk:

 • A támogatást igénylő vásártérhez kapcsolódó fejlesztés esetén köteles évente legalább 2 alkalommal megrendezni az Országos Állat- és Kirakodó Vásár naptárba felvett állatvásárt, kirakodóvásárt vagy állat- és kirakodóvásárt a projektmegvalósítás befejezését követő évtől a fenntartási időszak végéig
 • Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét
 • Mobil eszközök beszerzése esetén kötelező vagyonvédelmet célzó beruházások (pl. kerítés, kamerarendszer stb.) megvalósítása
 • Foglalkoztatotti létszám bővítésének vállalása esetén fenn kell azt tartani a fenntartási időszak végéig
 • Amennyiben a támogatást igénylő, vagy az érintett település már rendelkezik bejegyzett helyi termékértékesítő piaccal vagy vásártérrel, abban az esetben újat nem hozhat létre, kizárólag a már meglévőket fejlesztheti, bővítheti, egy támogatási kérelem keretében egy kiválasztott megvalósítási hely tekintetében
 • A beruházás fenntartási kötelezettsége 5 év.
 • Nem ítélhető meg támogatás, amennyiben korábban ugyanezen célra támogatásban részesült az adott megvalósítási helyszín tekintetében (pl. TOP-1.1.3-15/16)
 • Előleg igényelhető, maximum az utófinanszírozású támogatási összeg 50%-a
 • Biztosítékot csak előleg igénybe vétele esetén, az előleg összegével megegyezően kell biztosítani, de a biztosítéknyújtási kötelezettség alól felmentés kérhető
 • Projekt teljes megvalósítási ideje maximum 24 hónap a Támogató Okirat hatályba lépésétől számítottan
 • Önerő rendelkezésére állásáról a támogatási kérelem benyújtásakor kizárólag nyilatkozatot szükséges benyújtani. A projekt megkezdésekor Képviselő-testületi határozat szükséges.